System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo


1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne ?


Odpady komunalne będą odbierane przez firmę, która zostanie wybrana w drodze przetargu.
Nowy system gospodarki odpadami obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe (domy jedno i wielorodzinne).
Pozostałe nieruchomości (np. szkoły, sklepy, bary i inne na których prowadzona jest działalność gospodarcza) będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach (zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy).


2.Jak postępować z obowiązującymi umowami na odbiór odpadów komunalnych ?


Właściciele nieruchomości muszą wypowiedzieć umowę z przedsiębiorcą w miesiącu maju 2013 r., ze skutkiem wypowiedzenia na dzień 30 czerwca 2013 r. Bez wypowiedzenia będzie płacić się podwójnie. Wzory wypowiedzenia umowy są do pobrania w Urzędzie Gminy.
Po wypełnieniu wniosku można zostawić pismo w urzędzie (u P. Jana Koszytkowskiego lub w Sekretariacie) lub wysłać do firmy odbierającej odpady za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


3. Kto składa do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jakim terminie ?


/ Deklaracje składa właściciel nieruchomości, dzierżawca, użytkownik czyli osoba faktycznie władająca nieruchomością.
Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz do pobrania ze strony internetowej urzędu www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl, w zakładce druki do pobrania/deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy złożyć w urzędzie gminy do dnia 31 maja 2013 r. oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do naliczenia opłaty, tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany wyboru metody zbierania odpadów. W przypadku niezłożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji określającej wysokości opłaty.


4. Jakie są stawki opłaty za odbiór odpadów ?


Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Stawka za odbiór od jednej osoby od 1 stycznia 2020 roku wynosi:
- w przypadku zabudowy jednorodzinnej 19,00 zł (jeżeli odpady "bio" są zagospodarowywane na własnym kompostowniku opłata ta obniżona zostaje o 5 zł do kwoty 14,00 zł)
- w przypadku zabudowy wielorodzinnej - 14,00 zł

Jeżeli mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełnią obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, wówczas opłata zostanie podwyższona do kwoty 38,00 zł od osoby. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać za każdy miesiąc, w terminie do końca miesiąca (w grudniu do 23).
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczania jest w kasie Urzędu Gminy Tłuchowo w godzinach od 8.00 do 14.00, przelewem na rachunek bankowy Gminy Tłuchowo w BS Lipno O/Tłuchowo 30 9542 0008 2005 0500 3825 0004.

W przypadku gdy opłata nie zostanie dokonana w terminie, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji o wysokości zaległości.
Dalszy brak wpłaty będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

5. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


/ Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuchowo prowadzą selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów:

1) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
6) odpady zielone,
7 )zużyte baterie, akumulatory, chemikalia,
8 ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
9) przeterminowane leki,
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe nie pochodzące z działalności gospodarczej- w ilości 0,5 m3 z nieruchomości na rok
12) tekstylia i odzież,
13) popiół.


Segregacji odpadów komunalnych należy dokonywać na terenie nieruchomości.

Selektywne zbieranie na terenie nieruchomości jednorodzinnych odbywać się będzie w trzech pojemnikach - foliowych workach:
1) papier, tektura,
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
3) szkło
przypadku budynków wielorodzinnych - bloków w Tłuchowie odbywać się przy wykorzystaniu ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w tzw. "gniazdach".


Odpady "pozostałe" po segregacji, czyli na przykład: prospekty foliowane i lakierowane, katalogi, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, ceramika, lustra, odpady mięsne, odpady rybne, kości, komunalne odpady medyczne, pieluchy, podpaski oraz tym podobne, zabrudzony, mokry, tłusty papier lub folia, należy gromadzić w pojemniku na terenie nieruchomości.

Odpady biodegradowalne i zielone można zagospodarowywać na kompostowniku lub zbierać w pojemniku na terenie nieruchomości.

Zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc.Odpady dostarczone przez mieszkańców do pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom do wiadomości.

Można go również pobrać TUTAJ

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w Tłuchowie przy ul. Leśna, czynnym w każdą sobotę od 8.00 do 16.00 odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

* zużytych baterii, akumulatorów, chemikalii,
* zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek,
* przeterminowanych lekarstw, mebli i odpadów wielkogabarytowych,
* odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie pochodzących z działalności gospodarczej,
* odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
* tekstyliów i odzieży, popiołów. * tworzyw sztucznych, metali, szkła, makulatury.


Jakie odpady powinniśmy wrzucać do pojemników - worków foliowych przeznaczonych do zbiórki selektywnej ?


TWORZYWA SZTUCZNE do pojemnika można wrzucać :
* plastikowe butelki po napojach typu PET i zakrętki,
* plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości,
* plastikowe opakowania po żywności (np.: jogurtach, serkach, margarynach, koszyki po owocach opróżnione z resztek produktów),
* torby opakunkowe, torby foliowe... itp.


METALE
do pojemnika można wrzucać :
* opakowania z metali kolorowych, kapsle, nakrętki,
* puszki po napojach i konserwach (opróżnione z resztek produktów),
* drobny złom żelazny oraz złom metali kolorowych (np.: garnki, narzędzia), folię aluminiową.


SZKŁO
(nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika , usuwamy nakrętki i obwódki)
do pojemnika można wrzucać :
* szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez zakrętek,
* szklane opakowania po kosmetykach,
* szklane naczynia (np. : kieliszki, szklanki),


PAPIER
(przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe) do pojemnika można wrzucać :
* gazety, książki, zeszyty, papier pakunkowy, szkolny, biurowy,
* papierowe torby i worki, kartony i tekturę, tekturę falistą,
* opakowania tetra-pak po mleku, sokach i napojach,6. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.


(np.: sklepy, bary, przedsiębiorstwa) oraz inne nieruchomości niezamieszkałe (np.: szkoły, placówki świadczące usługi medyczne, kościoły, ośrodki kultury) nie będą objęte odbieraniem odpadów przez gminę. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcą na odbiór odpadów.