30 kwietnia 2009 roku Rada Gminy Tłuchowo wyraziła wolę ustanowienia herbu oraz flagi Gminy Tłuchowo.
Na sesji radni zapoznali się z projektem i zaakceptowali go, opracowanym przez emerytowanego nauczyciela historii, pasjonata heraldyki - Pana Pawła Gąsiorowskiego.
W podjętej uchwale Rada zobowiązała Wójta do podjęcia dalszych działań oraz przedłożenia stosownych projektów Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administarcji celem uzyskania opinii.W dniu 15 czerwca 2010 roku na sesji Rady Gminy podjęta zostala uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Tłuchowo oraz zasad ich używania.


Poniżej opracowanie P. Pawłą Gąsiorowskiego i projekty herbu oraz flagi Gminy Tłuchowo


Opinia w sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Tłuchowo

Wybrane (ważniejsze) fakty z przeszłości Tłuchowa

O odległej przeszłości Tłuchowa i mieszkających tu ludziach dowiadujemy się jedynie ze sporadycznych znalezisk i wykopalisk archeologicznych. Niestety, nie prowadzono dotychczas regularnych badań archeologicznych.
Nazwa miejscowości może mieć charakter dzierżawczy i pochodzić od nazwiska bądź przezwiska Tłuch albo Tłuk.
Tłuchowo pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1252 roku, kiedy to Kazimierz książę kujawski i dobrzyński nadał je Piotrkowi, synowi Świętosława.
W XIII wieku zaczęła kształtować się ziemia dobrzyńska jako odrębna jednostka terytorialna, zrazu polityczna, a następnie administracyjna.
Z nią przez wieki związane było Tłuchowo wraz z okolicą. Zapewne już w drugiej połowie XIII wieku została ustanowiona parafia.
W 1401 roku wspominany jest proboszcz Maciej. Parafia tłuchowska jest pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Obecny kościół zbudowano w latach 1886-1888 w miejscu kolejnych kościołów drewnianych.
Parafia tłuchowska zawsze należała i do dzisiaj należy do diecezji płockiej.
W XV i XVI wieku właścicielami Tłuchowa byli Tłuchowscy herbu Cholewa.
Spośród nich Piotr brał udział w 1434 roku w obiorze na króla Władysława, syna Jagiełły. Grzegorz Tłuchowski był w 1515 roku podstolim dobrzyńskim.
W późniejszych czasach Tłuchowscy herbu Cholewa zubożeli.
Pojawiły się inne rodziny, które również przyjęły to nazwisko.
Włości tłuchowskie ulegały podziałom między licznych właścicieli. Taki stan majątkowy funkcjonował jeszcze w XIX wieku.
W wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej Tłuchowo wraz z ziemią dobrzyńską zostało włączone do Królestwa Pruskiego.
W 1807 roku znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, w departamencie płockim, a w 1815 roku w Królestwie Polskim ("Kongresówce") w województwie płockim, a potem w guberni płockiej.
Czasy te związane są z coraz wyraźniejszym wchłanianiem tych ziem do Cesarstwa Rosyjskiego, a jednocześnie z oporem ludności przed tym procesem.
Ważnym wydarzeniem, które wstrząsnęło Tłuchowem i jego okolicą było powstanie styczniowe. W tym zrywie narodowym wzięli udział tłuchowianie.
Podczas potyczki pod wsią Ruda koło Skrwilna dostał się do niewoli pochodzący z Tłuchowa młody oficer Mieczysław Wolski.
Przy moście koło młyna w Kozim Rogu Rzecznym doszło 4 kwietnia 1863 roku do potyczki. Poległo wówczas trzech powstańców: Aleksander Chodecki, Józef Rościszewski i Aleksander Szczypiński.
Zostali pochowani na cmentarzu przykościelnym w Tłuchowie.
Upamiętnia ich pomnik nagrobny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Tłuchowo znalazło się w granicach województwa warszawskiego, a od 1938 roku pomorskiego.
W czasie II wojny światowej ludność gminy Tłuchowo została ciężko doświadczona koszmarem okupacji.
Ofiary zbrodni zostały upamiętnione znajdującym się w środku wsi pomnikiem.
Tłuchowo pełniło w XX wieku funkcję siedziby władz gminnych (a w latach 1954-73 gromadzkich).
Ukształtowała się jednostka administracyjna skupiająca swym zasięgiem 20 okolicznych wiosek, której mieszkańcy mają poczucie więzi lokalnej.


Uzasadnienie wyboru elementów do herbu

Tłuchowo nie miało w swoich dziejach herbu.
Korzystając z możliwości jakie dają ustawy, można stosowny herb utworzyć.
Herb podobnie jak flaga jest plastycznym symbolem jednoczącym społeczność gminy i elementem jej tożsamości. Do tworzenia nowego herbu gminy, której siedzibą jest miejscowość nie mająca tradycji miejskich, możemy wykorzystać najistotniejsze elementy z jej historii i aktualnej specyfiki.
Możemy tu wymienić przede wszystkim: etymologię nazwy miejscowości, okoliczności związane z powstaniem miejscowości (rzeczywiste bądź legendarne), wyjątkowe wydarzenia historyczne utrwalone w pamięci lokalnej społeczności oraz nawiązania do patrona miejscowej parafii.
W przypadku Tłuchowa również jest stosownym, aby odwołać się do tych elementów, które dla tejże gminy są szczególnie istotne z punktu widzenia tradycji historycznej. Dlatego też warto zwrócić uwagę na herb Cholewa średniowiecznych właścicieli wioski, którzy liczyli się wówczas w lokalnym środowisku ziemi dobrzyńskiej. Wskazane jest także odniesienie się do nowszej historii.
W pamięci obecnych mieszkańców gminy pozostaje żywe powstanie styczniowe, a upamiętnia to mogiła zwieńczona pomnikiem znajdująca się w pobliżu kościoła parafialnego.
Ważnym elementem jest wezwanie kościoła parafialnego.
Korzenie parafii tkwią głęboko w średniowieczu. Na dodatek obszar parafii pokrywa się w znakomitej części z kształtem dzisiejszej gminy.
Zatem na tych tradycyjnych elementach zostaje zbudowany nowy herb gminy Tłuchowo.

Opis herbu, flagi i pieczęci Herb gminy Tłuchowo przedstawia w polu błękitnym dwie skrzyżowane szable złote pomiędzy dwiema klamrami złotymi w słup.
Symbolika herbu: klamry nawiązują do herbu Cholewa dawnych właścicieli Tłuchowa, szable upamiętniają związki gminy z wydarzeniami powstania styczniowego, a barwa niebieska tarczy odwołuje się do maryjnego wezwania kościoła parafialnego.

Flaga gminy Tłuchowo to niebieski, prostokątny płat o proporcjach 5:8 z dwoma poziomymi pasami żółtymi, każdy o szerokości jak 1:5, biegnącymi od środka płata do skraju części swobodnej flagi. W części przydrzewcowej flagi znajduje się godło herbu gminy, czyli skrzyżowane szable z położonymi po bokach klamrami.

Flaga może być zastosowana do powieszenia pionowego.
Wówczas należy obrócić o 90o elementy herbu, przy zachowaniu proporcji niebieskiej połowy płata flagi.

Paweł Bogdan Gąsiorowski


Poniej projekty graficzne


W dniu 15 czerwca 2010 roku na sesji Rady Gminy zatwierdzono ich ostateczną formę , zmieniając nieco kolorystykę elementów graficznych.
Oto ostateczny kształt herbu i flagi Gminy Tłuchowo: