Gminy Ośrodek Kultury


W 1965 r. w Tłuchowie został wybudowany wiejski dom kultury, przemianowany później na Gminny Ośrodek Kultury - GOK.
Natychmiast przejął na siebie obowiązki ogniskowania życie kulturalnego gminy.
Imprezy, które do tej pory odbywały się w domach prywatnych oraz remizach strażackich, przeniosły sie do budynku GOKu.

Odbywały się tu zabawy taneczne, akademie i spotkania towarzyskie, spotkania z artystami i twórcami.
W GOK istniały amatorskie zespoły recytatorskie i muzyczne. Działały koła zainteresowań dla młodzieży - modelarskie, plastyczne, teatrzyk kukiełkowy i zespół taneczny.
GOK patronował również działaniom artystycznym działającym w kilku okolicznych wsiach kołom gospodyń wiejskich.

W latach 90 - tych w budynku GOK w Tłuchowie odbywały się znane i popularne na całą okolicę dyskoteki.
W tamtych czasach, na skutek ograniczania wydatków w budżecie gminy na cele kultury masowej, działalność GOK została sprywatyzowana, a budynek wydzierżawiony

- - - - - - - - - - -
W chwili obecnej Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie, znów działa jako gminna jednostka kultury, której zadaniem, jak mówi Statut, jest:
- pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
- podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

Na dzień dzisiejszy, po znaczącej rozbudowie, w budynku , oprócz Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się również Przedszkole Publiczne w Tłuchowie i Gminna Biblioteka Publiczna

W administracji GOK znajdują się sala ze sceną,oraz przyległe do niej zaplecze oraz kuchnia.

W godzinach popołudniowych i wieczornych odbywają się zajęcia z młodzieżą.


Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury jest mgr Wioletta Krzysztoforska

Bieżące informacje z dziłąlności Gminnego Ośrodka Kultury dostępne są na stronie www.Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie