Nagroda Tłuchowianina Roku
Tłuchowianin roku 2004

Tłuchowianin roku 2005

Tłuchowianin roku 2006

Tłuchowianin roku 2007

Tłuchowianin roku 2008

Tłuchowianin roku 2009

Tłuchowianin roku 2010

Tłuchowianin roku 2011

Tłuchowianin roku 2012

Tłuchowianin roku 2013

Tłuchowianin roku 2014

Tłuchowianin roku 2015

Tłuchowianin roku 2016

Tłuchowianin roku 2017

Tłuchowianin roku 2018

Tłuchowianin roku 2019

      Pomysłodawcą i inicjatorem corocznego wyboru i przyznawania tytułu , a wraz z nim nagrody - statuetki, "Tłuchowianina roku", był ks. dziekan Andrzej Zakrzewski.

Pomysł uhonorowania i nagrodzenia w każdym roku ludzi, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą swój indywidualny wkłąd w codzienne funkcjonowanie i rozwój gminy Tłuchowo, spotkał się z aprobatą i przychylnością Wójta Gminy - Pana Krzysztofa Dąbkowskiego.

      W dniu 6 grudnia 2004 roku Wójt Gminy powołał Kapitułę Honorowej Nagrody "Tłuchowianina roku" oraz ustanowił jej regulamin.


Regulamin Kapituły Nagrody "Tłuchowianina Roku"
 1. 12 członków Kapituły powołuje na okres trzech lat Wójt Gminy.
 2. Wójt Gminy wchodzi w skład Kapituły z urzędu. W czasie pełnienia urzędu Wójt Gminy Tłuchowo nie może kandydować do nagrody.
 3. Członkami Kapituły mogą być tylko stali mieszkańcy Gminy Tłuchowo.
 4. Po upływie kadencji, te same osoby, lub część z nich, może ponownie otrzymać powołanie do Kapituły.
 5. W razie konieczności Wójt ma obowiązek uzupełnić skład Kapituły, na okres do końca trwającej kadencji.
 6. Kandydatów do nagrody typują mieszkańcy Gminy Tłuchowo poprzez składanie w terminie do 09 grudnia każdego roku propozycji kandydatur do skrzynki kontaktowej Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. Propozycje powinny zawierać uzasadnienie oraz podpis zgłaszającego. Każdy z członków Kapituły ma prawo zgłosić 1 kandydata na posiedzeniu Kapituły
 7. Nagroda przyznawana jest przez tajne głosowanie, decyduje bezwzględna większość głosów (50%+1). W razie remisu - głosuje się do skutku. Aby decyzje były ważne musi być co najmniej 3/4 członków Kapituły.
 8. Nagroda jest honorowa. Zwyciezca otrzymuje dyplom i statuetkę.
 9. Nagrodzone mogą być również osoby nie mieszkające na terenie gminy, ale zasłużone dla tego terenu.
 10. Przyznanie nagrody "Tłuchowianina Roku" ma na celu promowanie ludzi czynu. Ten czyn ma przynosić mieszkańcom naszej małej Ojczyzny dobro lub rozsławiać jej imię.
 11. Nagroda za dany rok wręczana jest do końca lutego roku nastęnego.
 12. Wszystkim poczynaniom kapituły przewodniczy Prezes, wybierany prze Kapitułę ze swego grona. On też wręcza nagrodę.
 13. Po wyborze Prezesa wybierani są sekretarz i kronikarz.
 14. Członków Kapituły obowiązuje tajemnica od chwili podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody do chwili oficjalnego ogłoszenia.
 15. Członek Kapituły może kandydować do nagrody, ale nie może wtedy brać udziału w głosowaniu.
 16. Zmiana na stanowisku Wójta Gminy nie powoduje rozwiązania Kapituły.

Pierwsze spotkanie Kapituły miało miejsce w Urzędzie Gminy w dniu 10 grudnia 2004 roku.
Wybrano wówczas:
 • Prezesa Kapituły - w osobie Krzysztofa Dąbkowskiego
 • Sekretarza Kapituły - Urszulę Brożek
 • Kronikarza Kapituły - Martę Chyczewską


  Na spotkaniu wybrano również pierwszego w historii istnienia nagrody laureta - Tłuchowianina roku 2004