Tłuchowianin Roku 2017


       28 stycznia, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2017 została za 106 lat bezinteresownej służby człowiekowi Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie .


Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie jest najstarszą jednostką strażacką w gminie.
Założona została w 1912 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Wincentego Borkowskiego - wielkiego społecznika, który pełnił wówczas urząd prezesa tejże jednostki aż do roku 1929.
W roku 1914 nastąpiła rejestracja jednostki i czynione były starania o jej wyposażenie oraz budowę strażnicy. Fundusze na działalność organizacji pozyskiwano ze składek od członków i ofiar od społeczeństwa oraz darczyńców indywidualnych.
W 1925 roku powstała nowa drewniana strażnica ze sceną i salą teatralną, której strażacy użyczali różnym organizacjom i zespołom amatorskim i często sami występowali jako aktorzy.
W latach 1929 – 1939 prezesem straży był Lucjan Kalinowski.
Lata 1939 – 1944 były bardzo trudne dla OSP. Wtedy komendantem straży był Niemiec, ale mimo to, strażacy pod groźbą kar organizowali zbiórki, prowadzili musztrę oraz kultywowali działania sprzed wojny. W tym czasie pobudowano też garaż strażacki.

W 1945 roku odbyło się pierwsze powojenne spotkanie organizacyjne, na którym dokonano wyboru nowego zarządu a prezesem został Albin Pawłowski. Wtedy strażacy uczestniczyli w usuwaniu skutków wojny. Jednostka rozwijała działalność kulturalno - oświatową i utrzymywała przyjacielskie kontakty z sąsiednimi strażami.
W 1947 roku nowym naczelnikiem został Adam Kuciński, wtedy też zakupiono dla strażaków mundury i czapki.
W roku 1951 prezesem OSP został Wincenty Tomaszewski. W tym czasie zakupiono samochód marki ADLER, którego zły stan techniczny zmusił strażaków do powrotu do zaprzęgów konnych.

W 1956 roku nastąpiła zmiana w zarządzie i na prezesa wybrano Stanisława Pilewskiego. Zaczęła rodzić się myśl posiadania własnej strażnicy - ponieważ w poprzedniej jedną część zajmowała milicja.
Lata 1958 – 1965 to zbiórka funduszy i materiałów budowlanych na budowę gromadzko - strażackiej świetlicy. W tym czasie jednostka otrzymała od władz powiatowych samochód STAR 20 oraz nową motopompę.
W 1966 roku rozpoczęła się budowa nowego budynku - garażu na potrzeby straży - a ukończono ją w 1971 roku i jednostka otrzymała bojowy samochód STAR 25.
W 1969 roku nastąpiła kolejna zmiana zarządu. Prezesem został Stanisław Jastrzębski, a w 1974 na prezesa OSP Tłuchowo wybrano Albina Wielgockiego.

3 lipca 1977 roku to bardzo ważna data w życiu OSP. Wtedy odbyły się oficjalne uroczystości przekazania sztandaru strażakom z tłuchowskiej jednostki. Był to drugi sztandar. Pierwszy zaginął w czasie II wojny światowej.
W 1982 roku prezesem został wybrany Mieczysław Bromirski, a dwa lata później Bogdan Kusz. Wtedy zawodowa straż pożarna przekazała OSP Tłuchowo samochód STAR 24.
W 1990 roku prezesem ponownie został Albin Wielgocki i Komenda Rejonowa w Lipnie przekazała OSP w Tłuchowie nowy samochód strażacki JELCZ, a w 1997 roku nasza OSP została włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
Na czele jednostki znowu staje Prezes Bogdan Kusz.
Lata 2000 - 2004 i następne to intensywny okres powiększania stanu wyposażenia straży w sprzęty niezbędne do ochrony osobistej strażaków i narzędzia gaśnicze dla jednostki.
Odpowiedni sprzęt jest niezbędny do efektywnej pracy strażaków.
W roku 2006 na zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP z inicjatywy obecnego księdza proboszcza naszej parafii podjęto decyzję o wybudowaniu na miejscowym cmentarzu symbolicznego Grobu Strażaka. Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez zarząd OSP na czele którego stanął Jan Wielgocki.

Strażacy pamiętają o zmarłych druhach, którzy odeszli na wieczną służbę - o czym świadczy wybudowany przez strażaków z parafii symboliczny Grób Strażaka.

W 2001 roku OSP Tłuchowo otrzymało samochód pożarniczy lekki marki IVECO.
W roku 2009 miała miejsce modernizacja budynku OSP w Tłuchowie.

W 2017 roku jednostka OSP Tłuchowo doposażona została w ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAN o wartości ok. 850 000,00 zł.

Funkcję kierowcy – mechanika na przestrzeni lat pełnili druhowie: Józef Pilewski, Antoni Wasek, Edward Małkiewicz, Jerzy Kamiński a obecnie Dariusz Jarzębowski, natomiast druh Jan Cieśliński jest Prezesem OSP.

Kapituła doceniła OSP w Tłuchowie za:
- bezinteresowną pomoc ludziom, ochronę i ratowanie ich zdrowia oraz dobytku,
- kształtowanie humanitarnych postaw młodzieży wobec naszych czworonożnych braci mniejszych - ratując ich i uwalniając z miejsc, z których same by się nie wydostały,
- czynny udział w uroczystościach kościelnych, państwowych i gminnych;
- dawanie żywego przykładu jak godnie i z honorem nosić mundur i czapkę, na której widnieje orzełek,
- kształtowanie wrażliwości na ludzką krzywdę i poświęcanie własnego życia niosąc pomoc innym,
- włączanie w swoje szeregi ludzi młodych, którzy wzorując się na tacie strażaku lub starszym bracie –-druhu kształtują swoją osobowość i rozwijają pozytywne cechy charakteru,
- dodawanie powagi i kolorytu wspólnym uroczystościom, marszom i akademiom, bowiem mundur i sztandar do tego zobowiązują. A mądrość, roztropność i duch patriotyzmu manifestuje ich piękną postawę.

Kapituła uznała, że Tłuchowscy Strażacy przez 106 lat dobrze służyli i nadal służą bliźnim i ojczyźnie i nadała ich jednostce zaszczytny tytuł Tłuchowianin Roku 2017.


Tradycyjnie wręczono również nagrodę Srebrne Pióro, przyznawaną tym, którzy promują gminę i parafię.
Tegoroczną nagrodę odebrali autorzy książki "Historia Polski w tłuchowskich witrażach zamknięta"


Część rozrywkową uroczystości wypełniła wokalistka Dorota Osińska